Paul van Dijk schrijft, illustreert en maakt muziek.

Nieuws

Dichtbondel foar folwoeksenen - Famke fan snie

It duorret net lang mear: 25 maart ferskynt myn earste dichtbondel foar folwoeksenen.
De bondel hat as titel

Famke fan snie

In grut part fan de gedichten gean oer it ferlies fan ús dochterke. Oare ûnderwerpen binne de Súdwesthoeke, de bosk, keunst en muzyk. 

Ik sil de bondel op snein 25 maart presintearje yn Warkum. 
Lokaasje: Hoek van de stal, súd 154
Tiid: 15.00 oer

De middei sil in cross-over wurde fan gedichten en muzyk. Bin in oantal gedichten haw ik eigen komposysjes makke. Tegearre mei Jurjen Faber, Thys Wadman, Jan Hoekstra, Pieter Feenstra en Rudy Lobisch sille we sykje nei de konneksjes tusken muzyk en fers.
Jitske Draijer sil jazz sjonge.

De bondel is dizze middei fansels te krijen en fan 25 maart ôf ek by de measte Fryske boekwinkels. 
www.afuk.nl

Login

webdesign: AF Design
© 2023 Paul van Dijk Contact